UKS 6 Jasło - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • NASI SPONSORZY: ROJAX - ROD-MAX
 •        

Zegar

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 240, wczoraj: 551
ogółem: 2 070 995

statystyki szczegółowe

Losowa galeria

II miejsce rocznika 2008 w Sieniawie.
Ładowanie...

Sport.pl

NIVEA

 

Regulamin konkursu

 

§ 1    
Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Szkółki Piłkarskie NIVEA” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-812), przy ul. Szaflarskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000319489, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł i Numerze Identyfikacji Podatkowej 118-197-23-15 (zwana dalej „Organizatorem”), prowadząca niniejszy Konkurs na zlecenie NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów (zwanych dalej „Etapami”), przy czym w Etapie II biorą udział wyłącznie laureaci Etapu I.
 4. Konkurs rozpoczyna się z dniem 30 stycznia 2012 roku i kończy się z dniem 30 czerwca 2013 roku, przy czym Etap I trwa od 30 stycznia 2012 roku do 17 czerwca 2012 roku, a Etap II od dnia 1 września 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.
 5. Fundatorem Nagród w konkursie jest NIVEA Polska Sp. z o.o. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 6. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs zorganizowany jest dla położonych na terenie całej Polski szkół i klubów piłki nożnej, w których trenują dzieci w wieku 7-13 lat, obojga płci, prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których działalność ma charakter niekomercyjny, w szczególności szkoły publiczne i szkoły niepubliczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, domy kultury, parafie, ośrodki zajmujące się pomocą społeczną.
 2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie przez podmioty wskazane w § 2 ust. 1 powyżej (zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”) zgłoszenia, zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. Dane osobowe osób wskazanych przez szkoły i kluby piłki nożnej do kontaktu z Organizatorem będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§ 3
Dokonywanie zgłoszeń

 1. Zgłoszenia Uczestnika Konkursu dokonywać mogą opiekunowie (zwani dalej „Opiekunami”). Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, zajmująca się szkoleniem dzieci w szkółce lub klubie lub w inny sposób zaangażowana w działalność szkółki lub klubu, posiadająca odpowiednie uprawnienia trenerskie lub uprawnienia prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W imieniu każdego Uczestnika Konkursu działać może nie więcej niż dwóch Opiekunów, przy czym każdy z nich musi być uprawniony do działania w imieniu danej szkoły lub klubu.  
 2. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie internetowym www.szkolkiNIVEA.pl (zwanym dalej: „Serwisem”) zawierającego następujące dane:
  • imię i nazwisko Opiekuna lub Opiekunów;
  • adres e-mail i telefony kontaktowe Opiekuna lub Opiekunów;
  • nazwę szkoły lub klubu prowadzonego przez zgłaszanego Uczestnika Konkursu;
  • adres (ulica nr / kod / miasto / województwo) zgłaszanego Uczestnika Konkursu;
  • REGON zgłaszanego Uczestnika Konkursu (o ile został on nadany Uczestnikowi Konkursu).
 3. Zgłaszający dokonując zgłoszenia potwierdza, że zgłaszany przez niego Uczestnik Konkursu jest organizacją prowadzącą działalność niekomercyjną oraz że w prowadzonej przez Uczestnika Konkursu szkole lub klubie sportowym trenują grę w piłkę nożną dzieci w wieku 7-13 lat.
 4. Potwierdzenie prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu stanowi wydruk formularza zgłoszeniowego, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi za pośrednictwem faxu, pocztą elektroniczną w formie skanu wysłaną z adresu wskazanego w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres Organizatora.  Wysyłka formularza zgłoszeniowego powinna nastąpić w ciągu 7 dni od daty dokonania rejestracji w Serwisie. W przypadku jeśli Uczestnik Konkursu nie posiada numeru REGON do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć aktualne zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej potwierdzające rejestrację Uczestnika Konkursu w ewidencji klubów sportowych.
 5. Na podstawie zgłoszenia, po potwierdzeniu jego prawidłowości, Organizator dokona akceptacji zgłoszenia aktywując równocześnie profil Uczestnika Konkursu w Serwisie, stanowiący odrębną podstronę w tym Serwisie.
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora o każdorazowej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, w tym swoich danych osobowych, w drodze ich aktualizacji w Serwisie.
 7. Uczestnik Konkursu może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz.
 8. Termin zgłaszania Uczestników Konkursu rozpoczyna się 30 stycznia 2012 i trwa do 17 czerwca 2012 roku.

§ 4
Profil szkoły lub klubu w Serwisie

 1. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzupełnić i aktualizować na bieżąco informacje zawarte w profilu Uczestnika Konkursu w Serwisie.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że Opiekun będzie prowadził blog w Serwisie, zawierający informacje o działalności szkoły lub klubu. Blog może być uzupełniany o zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe.
 3. Wszelkie treści umieszczane na profilu szkoły lub klubu nie mogą naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich, a także obrażać ani deprecjonować innych szkół lub klubów lub ich działalności. Uczestnik Konkursu zapewnia zgodność treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w szczególności zapewnić, że:
  1. przysługują mu majątkowe prawa autorskie do materiałów o charakterze twórczym zamieszczanych w Serwisie, w szczególności fotografii, filmów, etc. ewentualnie uzyskał zezwolenie na korzystanie z zamieszczanych materiałów we wskazanym zakresie,
  2. osoby przedstawione na zdjęciach wyraziły zgodę na rozpowszechnianiu ich wizerunków w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi w odniesieniu do wszystkich danych i materiałów zamieszczanych w Serwisie i na blogu Uczestnika Konkursu na ich nieodpłatne opublikowanie, rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, w tym Internet.
 5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych członka szkoły lub klubu na korzystanie z dóbr osobistych dziecka, w szczególności nazwiska i wizerunku, w ramach Konkursu na formularzu udostępnionym przez Organizatora w Serwisie. Komplet formularzy zawierających zgody Uczestnik Konkursu zobowiązany jest okazać na żądanie Organizatora
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu praw autorskich oraz praw zależnych do materiałów zamieszczonych przez Opiekuna szkoły lub klubu prowadzonego przez Uczestnika Konkursu w Serwisie, roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych – Uczestnik Konkursu zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu, jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa – zwolni Organizatora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie zasądzenia ich od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
 7. Organizator jest uprawniony do usunięcia treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, co do których ma wiedzę o naruszeniu tych praw, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.


§ 5
Przebieg Etapu I Konkursu
 
 1. Etap I Konkursu polega na wyłonieniu 100 zwycięskich szkółek lub klubów sportowych prowadzonych przez Uczestników Konkursu w ramach czterech tur głosowania internautów.
 2. Głosowanie odbędzie się w następujący sposób:
  1. Tura I: od dnia 1 marca 2012 roku od godziny 00.00.01 do dnia 6 maja 2012 roku do godziny 23.59.59;
  2. Tura II: od dnia 7 maja 2012 roku od godziny 00.00.01 do dnia 20 maja 2012 roku do godziny 23.59.59;
  3. Tura III: od dnia 21 maja 2012 roku od godziny 00.00.01 do dnia 3 czerwca 2012 roku do godziny 23.59.59;
  4. Tura IV: od dnia 4 czerwca 2012 roku od godziny 00.00.01 do dnia 17 czerwca 2012 roku do godziny 23.59.59.
 3. W ramach każdej tury głosowania wyłonionych zostanie 25 szkół lub klubów spośród zgłoszonych przez Uczestników Konkursu (zwanych dalej „Zwycięzcami Etapu I”). Podstawą wyboru szkoły lub klubu jest liczba głosów oddanych przez głosujących internautów na daną szkołę lub klub. Wyniki głosowania w ramach każdej tury Konkursu ogłoszone zostaną przez Organizatora w Serwisie w następujących terminach:
  1. Tura I – 7 maja 2012 roku;
  2. Tura II – 21 maja 2012 roku;
  3. Tura III – 4 czerwca 2012 roku;
  4. Tura IV – 18 czerwca 2012 roku.
 4. O wynikach głosowania w każdej turze Zwycięzcy Etapu I zostaną poinformowani przez Organizatora także pocztą elektroniczną na adres Opiekuna w terminie 2 dni od daty zakończenia głosowania.
 5. Szkoły lub kluby prowadzone przez Uczestników Konkursu, którzy nie zostali wybrani w ramach głosowania w jednej turze głosowania, uczestniczą w kolejnych jego turach. Głosy oddane we wszystkich turach głosowania podlegają zsumowaniu.
 6. Nagrody dla Zwycięzców Etapu I Konkursu to:
  1. roczny dostęp dla Opiekunów do Ajax on-line Academy;
  2. udział Opiekunów / Opiekuna danego Uczestnika Konkursu w 4-dniowym szkoleniu na terenie Polski prowadzonym przez trenerów Ajaxu Amsterdam;
  3. odzież sportową, tj. koszulki z logo NIVEA dla trenerów i dla dzieci w wieku 7-13 lat w liczbie odpowiadającej zadeklarowanej w zgłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust.2 Regulaminu, liczbie członków szkoły lub klubu, nie większej jednak niż 50 sztuk dla jednego Uczestnika Konkursu;
  4. pakiet sprzętu sportowego, obejmujący: bramki, piłki, pachołki, tablice magnetyczne, niezbędny do realizowania szkolenia w ramach Ajax on-line Academy;
  5. możliwość wzięcia udziału w Etapie II Konkursu.


§ 6
Zasady głosowania internautów w Etapie I Konkursu
 

 1. Uczestnikiem Głosowania może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która spełniła wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. W głosowaniu mogą uczestniczyć osoby fizyczne zarejestrowane w Serwisie głosowania, do którego link znajdował się będzie w przycisku stanowiącym link umieszczonym na www.NIVEA.pl
 3. W celu zarejestrowania się w Serwisie głosowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej wymagane jest stworzenie profilu w serwisie głosowania. W celu utworzenia profilu wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej zgodnie z instrukcją umieszczoną w miejscu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Przy rejestracji konieczne będzie utworzenie loginu i hasła, które umożliwi logowanie. Login i hasło nie mogą być jednakowe. Rejestracja profilu w serwisie głosowania jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych lub przez podmiot przez administratora wskazany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Nie będą uwzględniane zgłoszenia i głosy, które nie spełniają wymogów formalnych niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy z głosujących może posługiwać się tylko jednym adresem poczty elektronicznej. Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez głosującego kilkoma adresami poczty elektronicznej. Aliasy traktowane będą jako ten sam (jeden) adres poczty elektronicznej.
 6. Jeden adres poczty elektronicznej może być przypisany tylko jednemu głosującemu.
 7. Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez głosujących jakimikolwiek programami lub technologiami komputerowymi/internetowymi, które mogłyby wpływać na wyniki głosowania.
 8. Głosujący nie mogą między sobą lub z osobami trzecimi tworzyć i stosować systemów głosowaniu lub podejmować innych czynności mogących prowadzić do naruszenia zasad głosowania lub wpływania na wyniki głosowania.
 9. W celu przeprowadzenia głosowania Organizator umieści w Serwisie listę szkół i klubów piłki nożnej zgłoszonych przez Uczestników Konkursu.
 10. Zadaniem uczestników głosowania (internautów) jest oddawanie głosów na Uczestników Konkursu.
 11. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i dostępne będzie po właściwym zalogowaniu się przez głosującego, następnie wybraniu jednego Uczestnika Konkursu i kliknięciu przycisku „Oddaj głos”.
 12. Każdy głosujący może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jednego wybranego przez siebie Uczestnika Konkursu. W kolejnym dniu ten sam głosujący może oddać głos na tego samego lub innego Uczestnika Konkursu.
 13. Przy określaniu czasu poszczególnych zdarzeń związanych z głosowaniem decydujące znaczenie mają dane z serwera Organizatora.
 14. Głosujący mogą informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na adres: szkolkiNIVEA@kidslab.pl


§ 7
Przebieg Etapu II Konkursu


 1. Uczestnikami Etapu II Konkursu mogą być wyłącznie Zwycięzcy Etapu I Konkursu.
 2. W ramach Etapu ll Konkursu Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do:
  1. prowadzenia treningów zgodnie z system szkoleniowym Ajax On-line Academy;
  2. regularnego aktualizowania informacji na temat działalności szkoły lub klubu w blogu prowadzonym w Serwisie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat wpływu szkoleń prowadzonych w ramach Ajax On-line Academy oraz szkoleń z udziałem trenerów Ajaxu Amsterdam na metody treningowe i wyniki szkoły lub klubu.
 3. Realizacja poszczególnych zadań oceniana będzie przez komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) według opracowanych przez nią kryteriów w ten sposób, że za realizację poszczególnych zadań Uczestnikom Konkursu przyznawane będą punkty, przy czym punkty przyznane za poszczególne zadania będą się sumowały.
 4. Komisja Konkursowa składać się będzie z 5 osób, 3 osoby wyznaczone przez NIVEA oraz 2 osoby wyznaczone ze strony Organizatora.
 5. Komisja Konkursowa zobowiązana jest z każdego posiedzenia Komisji sporządzić protokół posiedzenia, który będzie zawierał szczegółowe uzasadnienie przyznania ilości punków w ramach Etapu II Konkursu na rzecz każdego z Uczestników Konkursu oraz przyznania ilości punków w ramach dodatkowych nagród specjalnych, o których mowa w ust. 13 poniżej. Wyniki posiedzeń Komisji Konkursowej zostaną opublikowane w Serwisie.
 6. Komisja Konkursowa dokonywać będzie oceny działań Uczestników Konkursu trzykrotnie w trakcie trwania Etapu II Konkursu. Podstawą dokonania oceny będą informacje zamieszczone na blogach Uczestników Konkursu, weryfikowane przez Organizatora. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać następujący przedział punktacji za poniższe kategorie aktywności:
  1. za ciekawe i bieżące aktualizowanie bloga oraz zamieszczanie zdjęć z aktywności piłkarskiej Uczestnika Konkursu od 0 pkt. do max. 35 pkt.;
  2. za aktywną działalność, co najmniej dwóch drużyn piłkarskich w kategoriach wiekowych 7 – 13 lat od 0 pkt. do max. 10 pkt.;
  3. za aktywną działalność, co najmniej dwóch drużyn piłkarskich w kategoriach wiekowych 7 – 13 lat, przy czym co najmniej jedna jest drużyną żeńską od 0 pkt. do max. 20 pkt.;
  4. za realizację programu Ajax On-line Academy od 0 pkt. do max. 35 pkt.
 7. Laureatami Etapu II Konkursu (zwanymi dalej „Laureatami Etapu II Konkursu”) będą Uczestnicy, którzy uzyskają łącznie największą liczbę punktów z tytułu realizacji poszczególnych zadań, przyznanych przez Komisję Konkursową.
 8. Nagrody dla Laureatów Etapu II Konkursu to::
  1. udział w turnieju piłkarskim organizowanym przez Organizatora w lipcu 2013 r. (dalej „Turniej”) dla 10 Uczestników Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę punktów;
  2. Nagroda Główna – 5 dniowy wyjazd szkoleniowy do szkoły piłkarskiej Ajaxu Amsterdam dla Uczestnika Konkursu, który będzie zwycięzcą w Turnieju w danej kategorii. Uprawnionym do wyjazdu do szkoły piłkarskiej Ajaxu Amsterdam ze strony Uczestnika Konkursu są dzieci, które jako zawodnicy grały w Turnieju wraz z Opiekunami, w liczbie nie większej niż 13 osób ze strony danego Uczestnika konkursu w kategorii U8, 15 osób w kategorii U10, 17 osób w kategorii U13.
 9. Turniej, o którym mowa w § 7 ust. 7 pkt a), odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych (U8,U10 i U13) oraz z podziałem na płeć, jeśli zajdzie taka konieczność. Każda drużyna w Turnieju liczyć będzie nie więcej niż: 11 zawodników w kategorii U8, 13 zawodników w kategorii U10, 15 zawodników w kategorii U13.
 10. Każdy Laureat Etapu II Konkursu będzie mógł wystawić w Turnieju, maksymalnie 6 drużyn, nie więcej niż po jednej drużynie w każdej kategorii wiekowej dla każdej z płci.
 11. W przypadku zakwalifikowania się do Turnieju tylko jednej drużyny piłkarskiej z danej kategorii wiekowej lub tylko jednej drużyny tej samej płci w danej grupie wiekowej, drużyna taka automatycznie zdobywa nagrodę główną, o której mowa w § 7 ust. 8 pkt. b) powyżej.
 12. Szczegółowe zasady przeprowadzenia turnieju piłkarskiego będą określone oddzielnym regulaminem.
 13. Uczestnikom Konkursu, którzy na podstawie ocen na dzień 15 listopada 2012 r. i 15 marca 2013 r. przyznanych przez Komisję Konkursową, zajmą miejsca 1-30 przyznane zostaną każdorazowo nagrody dodatkowe w postaci voucherów uprawniających do nabycia sprzętu sportowego lub akcesoriów prezentowanych w Serwisie. Łącznie przyznanych zostanie nie więcej niż 60 nagród dodatkowych. Wartość nagród dodatkowych będzie zróżnicowana i zależna od zajętego miejsca.
 14. Wykorzystanie voucherów nie będzie skutkowało utratą punktów, o których mowa w § 7 ust. 6.

§ 8
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do Organizatora na piśmie listem poleconym, w okresie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od ostatecznej daty zakończenia Konkursu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące głosowania mogą być składane Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres Organizatora szkolkiNIVEA@kidslab.pl z tematem „Szkółki piłkarskie NIVEA – Reklamacja”, w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku, z tym zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące wykluczenia głosującego z głosowania lub unieważnienia głosów oddanych przez głosującego nie mogą być składane później niż w terminie 5 dni od poinformowania głosującego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w procesie rejestracji o wykluczeniu go z głosowania lub unieważnieniu oddanych przez niego głosów.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres siedziby Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia.

§ 9
Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym realizacji nagród.
 2. Zważywszy, iż podanie danych osobowych Opiekuna wynika z pełnionych przez daną osobę obowiązków służbowych, każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jednakże prawo do żądania usunięcia danych osobowych realizowane jest wyłącznie na zasadach zgłoszenia osoby kontaktowej określonych w niniejszym Regulaminie z równoczesnym podaniem danych kontraktowych nowej osoby, wskazanej jako Opiekuna danego Uczestnika Konkursu.
 3. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na warunkach podanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Konkursie.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników głosowania, podanych w Etapie I Konkursu dotyczącego głosowania jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej 32. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia głosowania oraz w celu rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu.
 5. Głosujący w ramach I Etapu Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolkiNIVEA@kidslab.pl.
 6. Podanie danych osobowych przez głosującego oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem uczestnictwa w głosowaniu.
 7. Głosujący wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, w tym głosowania, przez Organizatora oraz NIVEA Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 4. Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody na rzecz innych osób trzecich czy podmiotów.
 5. Prawa i obowiązki NIVEA Polska Sp. z o.o. bądź wykonanie takich praw i obowiązków, wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, prawa i obowiązki fundatora nagród, będą mogły zostać w całości lub w części przekazane na rzecz fundacji utworzonej przez NIVEA Polska Sp. z o.o. lub innej współpracującej z NIVEA Polska Sp. z o.o. fundacji. Takie przekazanie nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Następujące zachowania Uczestnika Konkursu, Opiekunów lub innych osób działających w imieniu Uczestnika Konkursu skutkować będą wykluczeniem Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz pozbawieniem do prawa do Nagrody:
  1. naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. naruszenie regulaminu Turnieju, o którym mowa w § 7 ust. 7 pkt a) niniejszego Regulaminu,
  3. podanie nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu,
  4. podanie nieprawdziwych informacji w profilu Uczestnika Konkursu w Serwisie,
  5. podanie nieprawdziwych informacji o realizacji zadań wyznaczanych przez Organizatora,
  6. zatajenie informacji, których podanie wskazane jest przez Organizatora, jako obowiązkowe.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, a także za prawidłowość, prawdziwość danych podanych przez Uczestnika Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 9. Organizator oraz NIVEA Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z powodów od nich niezależnych. Organizator oraz NIVEA Polska Sp. z o.o. nie odpowiadają za niemożność zrealizowania Nagrody, za nieprawidłowe jej zrealizowanie, jeśli ta niemożność lub nieprawidłowość zrealizowania Nagrody spowodowana jest działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, telefonicznych (faxu) oraz Poczty Polskiej.
 12. W razie stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez głosującego postanowień niniejszego Regulaminu lub w razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności głosowania przez danego głosującego z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w razie wątpliwości co do naruszenia zasad głosowania, o których mowa w § 6 Regulaminu, Organizator może zażądać przedstawienia przez głosującego stosownych wyjaśnień, oświadczeń, danych lub dokumentów potwierdzających lub pozwalających na potwierdzenie spełnienia przez głosującego wymagań Regulaminu lub wykluczających naruszenie przez głosującego postanowień Regulaminu, w szczególności dotyczących warunków i zasad głosowania, w tym również pozwalających na potwierdzenie danych podanych w procesie rejestracji, o którym mowa w § 6 Regulaminu, blokując możliwość uczestnictwa w głosowaniu danego głosującego do czasu dokonania weryfikacji.
 13. Do momentu zakończenia procesu weryfikacji przez Organizatora głosujący nie będzie mógł skutecznie oddawać głosów.
 14. Odmowa przedstawienia wyjaśnień, oświadczeń, danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej lub nieprzedstawienie tych wyjaśnień, oświadczeń, danych lub dokumentów w wyznaczonym terminie, powoduje wykluczenie danego głosującego i unieważnienie wszystkich oddanych przez niego głosów. To samo dotyczy sytuacji, gdy w ocenie Organizatora Konkursu przedstawione wyjaśnienia, oświadczenia, dane lub dokumenty, nie potwierdzają spełnienia przez głosującego postanowień Regulaminu lub pozwalają na stwierdzenie naruszenia postanowień Regulaminu przez głosującego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Konkursu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu w odpowiednim wcześniejszym terminie umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku nie zaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
 16. Głosowanie prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o sporcie.

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Mecze sparingowe

Tabela ligowa

Młodzicy » Inne rozgrywki

Najnowsza galeria

Król strzelców i najlepszy zawodnik na turnieju w Wojniczu.
Ładowanie...